Vanaf Maandag 31 Mei aanstaande hervat de PlusBus weer haar dienstverlening. Zowel door de week als in het weekeinde. Mail voor meer info: info@pakdeplusbus.nl of bel met 06 145 44 377 (9 tot 11 uur).

Privacy Beleid

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland, gevestigd aan Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland Wyldsang 2 9244HJ Beetsterzwaag., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pakdeplusbus.nl
Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland Wyldsang 2
9244HJ Beetsterzwaag.
0031 – (0)614544377

Dhr. R. Haakma is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland. Hij/zij is te bereiken via e-mailadres rhaakma@beetsterzwaag.org

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam – Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, gegevens door u verstrekt in correspondentie en tijdens telefonisch contact en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij van u ontvangen en dienen te verwerken.

Verzamelen gegevens websitebezoekers

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pakdeplusbus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het inzetten van ritten om u van en naar u bestemming te kunnen brengen.
– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland neemt geen besluiten die leiden tot automatische verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland) tussen zit.

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Website – WordPress – verstrekken van informatie – ontvangen van mail. Excel – Planning-Financiële administratie – Word – Brieven – Financiële administratie

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia > zolang men begunstiger blijft Contactgegevens > zolang men begunstiger blijft Bankrekening > zolang men begunstiger blijft

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Mogelijke Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland en heeft u het recht op gegevens- overdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pakdeplusbus.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pakdeplusbus.nl of de voorzitter rhaakma@beetsterzwaag.org

Beetsterzwaag, 01-01-2020
Stichting Sociaal Cultureel Vervoer Opsterland

Sluit Menu